.
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. /Hans Christian Andersen/

Photo Galery
.

.
Příroda používá nekonečnou lidskou fantazii jako prostředku, aby mohla pokračovat ve své nádherné tvůrčí činnosti. /Pirandello/
.
Menu
Hlavní stránka
Galerie
Tipy na výlet
Zajímavosti
Články
Diskuse
Tapety
Odkazy
Výbava
Autor


Počet návštěv .............. .
Právě sem nahlíží ....... .
.
. .. Zajímavé výskyty rostlin nejen na Třebíčsku
zpět do galerie Zajímavosti
. .
V tomto článku bych chtěl postupně představit několik vybraných zajímavosti z rostlinné říše, které jsem poznal na Třebíčsku příp. kraji Vysočina. Samozřejmě, že mne aktivně zajímá příroda celé naší republiky, ale to je technicky i lidsky, vzhledem k neskutečné rozsáhlosti a téměř nekonečnosti informací, nereálné následně prezentovat na mých stránkách. Z tohoto důvodu jsem si vybral pro účely tohoto webu širší oblast mého bydliště.

Rostlinný kryt Třebíčska je ovlivněn polohou okresu na kontaktu termofytika a mezofytika. Charakteristickým znakem termofytika je především rozšíření teplomilných formací, zejména teplomilných doubrav a jejich náhradních společenstev a xerotermní nelesní (stepní) vegetace s bohatou účastí např. mediteránních prvků. Nejvýznamnější je zřejmě mediteránní kapradinka podmrvka hadcová, která dosahuje u Mohelna absolutní severní areálové hranice. Na Třebíčsku ovšem dosahuje severní či západní hranice rozšíření celá řada dalších druhů (např. koniklec velkokvětý, pryšec různobarvý, hadí mord rakouský. Kostru vegetace fytogeografického okresu moravské podhúří Vysočiny tvoří především dubohabřiny s jen ojedinělými výskyty teplomilných či acidofilních doubrav. Charakteristická je absence rašelinných biotopů. S těmi se setkáme v územích náležejících fytogeografickému okresu Českomoravská vrchovina, kde kostru potenciální vegetace tvoří především acidofilní bučiny. V mezofytiku se vyskytuje celá řada suboceanických druhů, z nichž některé se zde přibližují absolutní východní areálové hranici např. bělorozchodník huňatý nebo hořeček mnohotvárný český. K význačným jevům Třebíčska patří i pronikání alpského migrantu po východním okraji Českého masivu. Většina druhů je zde vázána spíše na teplejší části okresu, k nim patří např. brambořík nachový nebo kručinka chlupatá, ovšem v západní části okresu nalezneme i horské prvky např. řeřišnici trojlistou a v minulosti dokonce i dřípatku horskou. Nejrozšířenějším typem aktuální vegetace jsou hercynské černýšové dubohabřiny. Pestrou mozaiku lesních společenstev najdeme v hluboce zaříznutých údolích řek. Zde se vedle dubohabřin objevují i acidofilní bikové doubravy. Velký ochranářský význam mají zejména teplomilné borové doubravy na hadcových podkladech. Na zastíněných svazích najdeme rovněž suťové lesy, a to zejména habrové javořiny. Celá oblast Třebíčska hostí velké množství druhů mechorostů i bylin vázaných především na listnaté a jehličnaté lesy, louky, pastviny a mokřady. Patří mezi ně také velký počet vzácných a ohrožených druhů. Některé z nich mají těžiště svého výskytu v rámci celé České republiky právě zde na Třebíčsku. Mezi několik nejzajímavějších druhů rostlin Třebíčska, jež mám současně nafocené patří:

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který se zde vyskytuje na několika lokalitách (např. přírodní památka Kobylinec, Ptáčovský kopeček, Špilberk či přírodní rezervace Biskoupský kopec).Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), tato orchidej dosahuje na našem území nejsevernější hranice svého rozšíření. V rámci celé ČR roste u nás na jediné lokalitě a to poblíž zříceniny Ketkovického hradu (Levnov) nad řekou Oslavou. Jazýček jadranský je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy rostlin ČR, zákonem je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený taxon.
Podmrvka hadcová (Notholaena marantae), tato kapradinka dosahuje na našem území rovněž své nejsevernější areálové hranice. V rámci celé ČR roste u nás na jediné lokalitě a to na Mohelenské hadcové stepi. Podmrvka se zde objevuje na silně osluněných skalách ze starých vyvřelých hornin na hadci, který je pro ni příznivý jak chemickým složením, tak extrémním tepelným režimem. Na těchto lokalitách může přežívat jen díky své schopnosti snést extrémně silné vyschnutí, údajně přečká i ztrátu 90 procent vody. Podmrvka hadcová patří k nejpozoruhodnějším a zároveň nejvzácnějším rostlinám ČR, je zařazena ke kriticky ohroženým druhům naší květeny, zákonem je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený taxon.Střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus) - Dědkovo, mezi obcemi Lhota a Olešnice nedaleko Vírské přehrady. Neodolal jsem a uvedl jsem v tomto malém přehledu i tuto orchidej, která se sice přímo na Třebíčsku nenachází, ale je pro mne srdcovní záležitostí. Důvodem je to, že tato lokalita leží téměř (ale bohužel jen téměř) již na území kraje Vysočina. Je to tak jediná lokalita nejblíže u hranic našeho kraje. Relativně blízko našemu kraji je pak výskyt této orchideje v NP Podyjí. Střevíčník pantoflíček je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR, zákonem je chráněný jako silně ohrožený taxon..


© Marek Pivoňka - všechna práva vyhrazena!